Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Naam: Bijoux MC

KvK nummer: 76532909

BTW nummer: NL003091246B11

E-mail klantenservice: info@bijouxmc.nl

 

Artikel 2: Levering en uitvoering

2.1 De ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

2.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 3: Betaling

3.1 De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan voordat de bestelling in behandeling wordt genomen. 

 

Artikel 4: Klachtenregeling

4.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

4.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. De consument heeft hier uiterlijk 6 dagen voor na ontvangst van het product. 

4.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering. 

 

Artikel 6: Retourneren

6.1 Retourneren is mogelijk tot 7 dagen na ontvangst van het product met uitzondering van oorbellen en earcuffs. Het is niet mogelijk oorbellen en earcuffs te retourneren in verband met hygiëne.

6.2 Wanneer het geretourneerde product, ongedragen en zonder beschadigingen, is ontvangen door de ondernemer, wordt het bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort.

 

Artikel 7: Privacy

7.1 De ondernemer gaat vertrouwelijk met de gegevens van de consument om. Deze gegevens slaat de ondernemer veilig op en is niet bereikbaar voor onbevoegden. De gegevens van de consument gebruiken wij voor verschillende doeleinden zoals: het verwerken van de bestelling en het aanbieden van gepaste aanbiedingen die passen bij de wensen van de consument. De ondernemer heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die 16 jaar of jonger zijn, enkel als zij toestemming hebben van ouders of voogd. Leeftijd kan de ondernemer niet controleren, dus wordt er aangeraden betrokken te zijn bij de activiteiten van kinderen.

7.2 Creditcard- en bankgegevens zullen nooit gedeeld worden met derde partijen en worden alleen gebruikt om de bestelling van de consument te verwerken. Creditcardgegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar voor medewerkers van Bijoux MC. 

7.3 U geeft toestemming dat de Bijoux MC gebruik maakt van cookies van derden. 

Contactformulier